Previous (Index) Next

[photo]

Nuala O'Rourke (NIr) vs. Daniel Milton (USA) at Board 8