Previous (Index) Next

[photo]

Further progress reconstructing Helen Gipson's (Sco) game with Okey Okoro (NGA)