Previous (Index) Next

[photo]

Ray Tate (Sco) vs. Simon Gillam (Sco) at Board 2