Previous Set (Index) Next

[photo]

Pawlu Frendo (MLT) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1