Previous (Index) Next Set

[photo]

Simon Gillam (Sco) vs. Chris Lipe (USA) at Board 3