Previous Set (Index) Next

[photo]

Mbeleokpo Mathew Aganaba (NGA) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1