Previous (Index) Next Set

[photo]

Chris Lipe (USA) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1