Previous Set (Index) Next

[photo]

Chris Lipe (USA) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1