Previous Set (Index) Next

[photo]

Mihai Pantis (ROM) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1